ฉบับที่ 220พระสมณสาส์นส่งเสริมศรัทธา

ความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง 8 ประการ

ความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง 8 ประการ เป็นผู้มีจิตใจยาก นั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ แสดงออกด้วยความอ่อนน้อมและถ่มตน นั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ รู้จักที่จะร้องไห้เสียใจไปกับผู้อื่น นั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ มีความหิวและกระหายหาความถูกต้อง นั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ มองเห็นและแสดงออกด้วยความเมตตา นั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ รักษาดวงใจให้เป็นอิสระจากความรักที่ไม่บริสุทธิ์ นั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ หว่านสันติสุขไปทั่วทุกแห่ง…

Read more
ฉบับที่ 220แม่พระ

ลี้ภัยในพระแม่

ลี้ภัยในพระแม่ “จงลี้ภัยในพระมารดามารีย์ เหตุว่าพระแม่คือนครแห่งผู้ลี้ภัย เราทราบว่าโมเสสได้ตั้งนครขึ้นสามนคร เพื่อให้เป็นที่ลี้ภัยของผู้ใดก็ตาม ที่ฆ่าเพื่อนบ้านโดยมิได้ตั้งใจ พระนางมารีย์ คือ สถานที่ลี้ภัยและความหวังของผู้ตกในบาป และการประจญ” “เราไม่อาจคิดถึงพระแม่ โดยที่พระแม่มิได้คิดถึงพระเจ้าแทนเราได้ และเราก็ไม่สามารถสรรเสริญถวายเกียรติแด่พระเจ้า โดยไม่คิดถึงพระแม่ผู้ถวายเกียรติ และสรรเสริญพระเจ้า” “พระมารดามารีย์…

Read more
ฉบับที่ 220ส่งเสริมศรัทธา

หวังและวางใจ

หวังและวางใจ ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานความพากเพียรอดทนอย่างเพียงพอ เพื่อจะได้สามารถ คอยความหวังในอนาคตที่จะมาถึง เพื่อจะได้สามารถ ปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดฝัน เพื่อจะได้สามารถ ยอมรับผู้ที่จะเข้ามารบกวนจิตใจข้าพเจ้า เพื่อจะได้สามารถ มีชีวิตท่ามกลางการมีขอบเขตจำกัด โปรดประทานความกล้าหาญที่จำเป็น เพื่อจะได้สามารถ เป็นมิตรกับผู้ที่ไร้มิตร เพื่อจะได้ยอมรับ และสมหวังกับความไม่สมหวัง…

Read more