ฉบับที่ 243ส่งเสริมศรัทธาเรื่องทั่วไป

การภาวนาคือ

การภาวนาคือ การภาวนาคือ การดู การมอง การเห็นความเป็นจริง ไม่ใช่การมองหาพระเจ้าในทุกสิ่ง แต่มากกว่านั้นคือ การแสวงหาพระเจ้าในความเป็นจริงของอดีต ปัจจุบัน และอนาคต การภาวนาคือ หัวใจที่สำนึกในการประทับอยู่ของพระเจ้า และวิธีการของพระองค์ที่ทำให้โลกศักดิ์สิทธิ์ขึ้น การภาวนาคือ ความพยายามของเราที่จะมีประสบการณ์กับพระเจ้า การให้ความเอาใจใส่ต่อความสัมพันธ์…

Read more
ฉบับที่ 243นักบุญ - ผู้ศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมศรัทธา

คำสอนของนักบุญคุณพ่อปีโอ

คำสอนของนักบุญคุณพ่อปีโอ อย่ากังวลเกินไปกับสิ่งต่างๆ ที่เข้ามารบกวน สิ่งเดียวที่จำเป็นคือ ยกจิตใจของลูกขึ้นและรักพระเจ้า กางเขนเป็นมาตรฐานของการเลือก ขอให้เราอยู่ ชิดใกล้กับกางเขน แล้วเราจะเป็นผู้ประสบผลสำเร็จ ในการเอาชนะทุกสิ่งและอยู่เหนือผู้อื่น ความสุภาพถ่อมตนและความบริสุทธิ์เป็นดั่งเช่นปีกที่จะนำเราไปสู่พระเจ้า จงจำไว้ว่าคนบาปที่รู้สึกละอายถึงความผิดบาปของตน เป็นผู้อยู่ใกล้ชิดพระเจ้ามากกว่าคนดีที่กล้าทำดี ที่ใดไม่มีคุณธรรม ที่นั่นย่อมไม่มีความดี ที่ใดไม่มีความดี…

Read more