ฉบับที่ 220พระสมณสาส์นส่งเสริมศรัทธา

ความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง 8 ประการ

ความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง 8 ประการ เป็นผู้มีจิตใจยาก นั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ แสดงออกด้วยความอ่อนน้อมและถ่มตน นั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ รู้จักที่จะร้องไห้เสียใจไปกับผู้อื่น นั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ มีความหิวและกระหายหาความถูกต้อง นั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ มองเห็นและแสดงออกด้วยความเมตตา นั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ รักษาดวงใจให้เป็นอิสระจากความรักที่ไม่บริสุทธิ์ นั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ หว่านสันติสุขไปทั่วทุกแห่ง…

Read more