บทภาวนา

บทภาวนาแด่พระมารดาแห่งเฉอซาน

บทภาวนาแด่พระมารดาแห่งเฉอซาน โดย สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ข้าแต่พระแม่มารีย์ พระมารดาแห่งพระวจนาตถ์ และมารดาของลูกทั้งหลาย พระแม่ทรงได้รับการสักการะในสักการสถานแห่งเฉอซาน ในพระนาม “องค์ความช่วยเหลือของคริสตชน” พระศาสนจักรในประเทศจีนเรียกหาพระแม่ ด้วยความรักและความศรัทธา ลูกทั้งหลายอยู่ต่อหน้าพระแม่ในวันนี้ เพื่อวิงวอนขอความคุ้มครองจากพระแม่…

Read more
บทภาวนา

บทภาวนาของนักบุญโยเซฟ

บทถวายครอบครัวแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟผู้ทรงรักพระบุตรเยซูคริสตเจ้าด้วยความรักแห่งบิดา โปรดทรงอยู่ใกล้ชิดกับบรรดาเด็ก ๆ ที่ไม่มีครอบครัว และคู่สมรสที่ปรารถนาที่จะเป็นพ่อแม่ โปรดทรงช่วยเหลือคู่สมรสที่ไม่สามารถมีบุตรได้ ให้ได้ค้นพบแผนการที่ยิ่งใหญ่ผ่านทางความทุกข์ยากลำบาก โปรดทรงให้ทุกคนได้มีครอบครัว มีสายใยแห่งความรัก มีคนที่คอยปกป้องคุ้มครองพวกเขา โปรดลดความเห็นแก่ตัวของผู้ที่ปิดตัวเองจากชีวิต เพื่อที่พวกเขาจะได้เปิดหัวใจออกไปเพื่อรักผู้อืน – อาแมน –

Read more
ฉบับที่ 250ส่งเสริมศรัทธาแม่พระ

เมื่อนักบุญกล่าวถึงพระแม่มารีย์

เมื่อนักบุญกล่าวถึงพระแม่มารีย์ ผู้คนทั่วโลกมักเล่าถึงอัศจรรย์ที่ได้รับผ่านทางพระแม่มารีย์ พระมารดาของพระเยซูเจ้า อัศจรรย์เหล่านั้น เป็นแรงกระตุ้น ให้ผู้คนภาวนาเพื่อวอนขอการเยียวยารักษา มีนักบุญหลายท่านกล่าวถึง พลังอำนาจอันมหัศจรรย์ของพระแม่มารีย์   …:::นักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตา:::… “หากท่านรู้สึกเศร้าเสียใจ ให้ท่านเรียกหาพระแม่ เพียงภาวนาง่าย ๆ ว่า…

Read more