บทภาวนา

บทภาวนาแด่พระมารดาแห่งเฉอซาน

บทภาวนาแด่พระมารดาแห่งเฉอซาน โดย สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ข้าแต่พระแม่มารีย์ พระมารดาแห่งพระวจนาตถ์ และมารดาของลูกทั้งหลาย พระแม่ทรงได้รับการสักการะในสักการสถานแห่งเฉอซาน ในพระนาม “องค์ความช่วยเหลือของคริสตชน” พระศาสนจักรในประเทศจีนเรียกหาพระแม่ ด้วยความรักและความศรัทธา ลูกทั้งหลายอยู่ต่อหน้าพระแม่ในวันนี้ เพื่อวิงวอนขอความคุ้มครองจากพระแม่…

Read more