ฉบับที่ 199พระสันตะปาปาส่งเสริมศรัทธา

คริสตชนไม่มีแม่พระ ก็คือเด็กกำพร้า

“คริสตชนไม่มีแม่พระ ก็คือเด็กกำพร้า” พระดำรัสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน ปีที่แล้ว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการภาวนาร่วมกับกลุ่มเยาวชนของสังฆมณฑลโรม หน้าถ้ำแม่พระเ มืองลูร์ด ในสวนวาติกัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เริ่มในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ก่อนวันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล…

Read more