บทภาวนา

บทภาวนาสรรเสริญนักบุญเปาโล

บทภาวนาสรรเสริญนักบุญเปาโล นักบุญเปาโลอัครสาวกชนต่างชาติ  โปรดช่วยก่อเกิดกำลังใจในข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้รักและรับใช้บุคคลรอบข้างและทุกๆคน นักบุญเปาโลผู้กระทำตนเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน ขอแบบอย่างชีวิตของท่าน ผลักดันข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้มีหัวใจเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี ในความเชื่อ ความไว้ใจ และความรัก นักบุญเปาโลผู้ร้อนรนด้วยความรัก โปรดสอนข้าพเจ้าทั้งหลายให้รักความศักดิ์สิทธิ์ ในงานประจำวันทุกชนิด โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดำเนินชีวิตในความรัก นักบุญเปาโลผู้ติดตามองค์พระเจ้าทั่วทุกแห่งหน…

Read more
บทภาวนา

บทภาวนาวิงวอนขอพระแม่มารีย์ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

บทภาวนาวิงวอนขอพระแม่มารีย์ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ข้าแต่พระแม่มารีย์ พระแม่ทรงส่องสว่างบนเส้นทางของลูกทั้งหลายเสมอ ทั้งเป็นดังเครื่องหมายแห่งความรอดพ้นและความหวัง ลูกทั้งหลายมาขอพึ่งพาอาศัยพระแม่ ผู้ทรงเป็นสุขภาพของบรรดาผู้ป่วย ผู้ประทับอยู่ ณ เชิงกางเขน ทรงอยู่ใกล้ชิดกับความเจ็บปวดของพระเยซูเจ้า และพระแม่ทรงรักษาความเชื่อไว้ได้อย่างมั่นคง พระแม่ผู้ทรงเป็นความรอดพ้นของลูกทั้งหลาย พระแม่ทรงทราบดีถึงความจำเป็นของลูก…

Read more
บทภาวนา

บทภาวนาสำหรับครอบครัวต่อนักบุญโยเซฟ

บทภาวนาสำหรับครอบครัวต่อนักบุญโยเซฟ ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ ลูกขอบพระคุณพระองค์ สำหรับของประทานแก่ครอบครัวของลูก และสำหรับความชื่นชมยินดีและพระพรต่าง ๆ มากมาย ที่ลูกได้รับจากสมาชิกในครอบครัว โปรดช่วยลูกให้เห็นคุณค่าความไม่เหมือนใครของแต่ละคน อาศัยคำเสนอวิงวอนของนักบุญโยเซฟ บิดาเลี้ยงของพระบุตรของท่าน ลูกขอท่านโปรดปกปักรักษาครอบครัวของลูก ให้พ้นจากความชั่วร้ายทุกอย่างในโลกนี้ โปรดให้ลูกมีความเข้มแข็งในการให้อภัย เมื่อลูกได้รับความเจ็บช้ำ ให้ลูกมีความสุภาพถ่อมตน…

Read more
บทภาวนา

บทภาวนาในยามต้องการความช่วยเหลือต่อนักบุญโยเซฟ

บทภาวนาในยามต้องการความช่วยเหลือต่อนักบุญโยเซฟ ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของทุกคนที่รับใช้พระเจ้า ด้วยหัวใจที่เรียบง่ายและอุทิศตนอย่างแน่วแน่ โปรดวิงวอนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ให้เติมเต็มหัวใจของลูกด้วยไฟแห่งความรักของพระองค์ โปรดปลุกสำนึกในลูก ถึงคุณธรรมความซื่อสัตย์ ความเรียบง่าย การมีสัมมาคารวะ และความอ่อนโยน เพื่อลูกจะได้ทอแสงความรักของพระเจ้า แก่ทุกคนที่อยู่รอบข้าง โปรดเสนอวิงวอนเพื่อลูก เมื่อเวลาที่ลูกต้องการความช่วยเหลือ ลูกวอนขอ…

Read more
บทภาวนา

บทภาวนาต่อนักบุญโยเซฟเพื่อขอความช่วยเหลือพิเศษ

บทภาวนาต่อนักบุญโยเซฟเพื่อขอความช่วยเหลือพิเศษ ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟผู้น่าสรรเสริญ ผู้ติดตามดูแลที่มั่นคงของพระเยซูคริสต์ ลูกเชื่อมั่นว่าคำเสนอวิงวอนของท่านเพื่อลูก จะได้รับฟังและโปรดประทานให้ ณ ที่ประทับของพระเจ้า ลูกขอยกดวงใจและมือขึ้นยังท่าน วอนขอให้คำเสนอวิงวอนที่มีอำนาจของท่าน ให้ลูกได้รับจากพระหฤทัยเมตตาปรานีของพระเยซูเจ้า เพื่อขอพระคุณที่จำเป็นต่าง ๆ ทั้งฝ่ายจิต และฝ่ายกายเพื่อการดำรงชีพในโลกนี้ เฉพาะอย่างยิ่ง พระคุณแห่งการสิ้นใจอย่างสงบ…

Read more
บทภาวนา

บทภาวนาต่อนักบุญโยเซฟเพื่อการสิ้นใจอย่างสงบ

บทภาวนาต่อนักบุญโยเซฟเพื่อการสิ้นใจอย่างสงบ ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ ผู้พิทักษ์การสิ้นใจอย่างสงบ ลูกวอนขอท่าน ช่วยวิงวอนเพื่อทุกคนที่กำลังจะสิ้นใจ และอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากท่าน เมื่อชั่วโมงแห่งความตายของลูกมาถึง ท่านมีบุญที่ได้ผ่านชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์ และในชั่วโมงสุดท้ายของท่าน ท่านได้รับความบรรเทาค้ำชูที่ยิ่งใหญ่ จากพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์ โปรดช่วยลูก อย่าให้ต้องประสบความตายกะทันหันเลย โปรดให้ลูกได้รับพร ในการเลียนแบบการดำเนินชีวิตของท่าน โปรดแยกทุกสิ่งที่เป็นของโลกจากหัวใจของลูก…

Read more