บทภาวนา

บทภาวนาของผู้ใช้แรงงานต่อนักบุญโยเซฟ

บทภาวนาของผู้ใช้แรงงานต่อนักบุญโยเซฟ ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ แบบอย่างของผู้ใช้แรงงาน เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โปรดวอนขอพระคุณเพื่อให้ลูกทำงาน ด้วยความกตัญญูและด้วยความยินดี โปรดให้ลูกตระหนักว่า ความบากบั่นประจำวันของลูก เป็นโอกาสนำใช้และพัฒนาของประทานต่าง ๆ ของธรรมชาติ และพระคุณที่ลูกได้รับจากพระเจ้า ในสถานที่ทำงาน โปรดให้ลูกเป็นกระจกสะท้อน ถึงคุณธรรมของท่าน ในความซื่อสัตย์…

Read more
บทภาวนา

บทวิงวอนแม่พระฟาติมา

บทวิงวอนแม่พระฟาติมา ข้าแต่ราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ท่านพรหมจารีแห่งฟาติมา ผู้ทรงปรากฏกายในดินแดนแห่งโปรตุเกส และทรงนำสันติ ทั้งภายใจและภายนอกมาสู่ดินแดนนั้น ลูกวิงวอนพระแม่ ได้โปรดปกปักรักษาประเทศชาติ บ้านเกิดเมืองนอนของลูก ให้มีสันติสุข และเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม ตามคำสอนของพระเยซูเจ้า ขอโปรดประทานสันติกลับคืนสู่นานาชาติ เพื่อว่านานาชาติและชาติภูมิของลูก จะได้รับความยินดีที่จะถวายเกียรติแด่พระแม่ เป็นราชินีแห่งสันติภาพด้วย…

Read more