บทภาวนา

บทภาวนาแด่พระมารดาแห่งเฉอซาน

บทภาวนาแด่พระมารดาแห่งเฉอซาน โดย สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ข้าแต่พระแม่มารีย์ พระมารดาแห่งพระวจนาตถ์ และมารดาของลูกทั้งหลาย พระแม่ทรงได้รับการสักการะในสักการสถานแห่งเฉอซาน ในพระนาม “องค์ความช่วยเหลือของคริสตชน” พระศาสนจักรในประเทศจีนเรียกหาพระแม่ ด้วยความรักและความศรัทธา ลูกทั้งหลายอยู่ต่อหน้าพระแม่ในวันนี้ เพื่อวิงวอนขอความคุ้มครองจากพระแม่…

Read more
บทภาวนา

บทภาวนาของนักบุญโยเซฟ

บทถวายครอบครัวแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟผู้ทรงรักพระบุตรเยซูคริสตเจ้าด้วยความรักแห่งบิดา โปรดทรงอยู่ใกล้ชิดกับบรรดาเด็ก ๆ ที่ไม่มีครอบครัว และคู่สมรสที่ปรารถนาที่จะเป็นพ่อแม่ โปรดทรงช่วยเหลือคู่สมรสที่ไม่สามารถมีบุตรได้ ให้ได้ค้นพบแผนการที่ยิ่งใหญ่ผ่านทางความทุกข์ยากลำบาก โปรดทรงให้ทุกคนได้มีครอบครัว มีสายใยแห่งความรัก มีคนที่คอยปกป้องคุ้มครองพวกเขา โปรดลดความเห็นแก่ตัวของผู้ที่ปิดตัวเองจากชีวิต เพื่อที่พวกเขาจะได้เปิดหัวใจออกไปเพื่อรักผู้อืน – อาแมน –

Read more
บทภาวนา

บทถวายครอบครัวแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

บทถวายครอบครัวแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ข้าแต่พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า ลูกทุกคนในครอบครัวพระหฤทัยฯ ขอถวายตัวลูกทั้งครบแด่พระองค์ ขอถวายชีวิต กิจการ การงาน ความยากลำบาก ความยินดีและความรักของลูกแด่พระองค์ ลูกปรารถนาเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียว   ขอพระองค์โปรดคุ้มครองชีวิตของลูก ให้ได้รับความรอดตลอดนิรันดร โปรดทรงเป็นพละกำลังแก่ลูกในยามอ่อนแอ และถูกประจญ โปรดทรงยกโทษบาปและความผิดพลาดของลูก…

Read more
บทภาวนา

บทภาวนาพระจิตเจ้า

บทภาวนาพระจิตเจ้า พร้อมกับพระนางพรหมจารีย์มารีย์ และบรรดาอัครสาวก ซึ่งภาวนาในห้องชั้นบน รอคอยการเสด็จมาขององค์พระจิตเจ้า องค์พระผู้บรรเทา ลูกทั้งหลายขอวิงวอน พระจิตเจ้า องค์ความสว่างแห่งความรัก ลมฆานอันทรงพลานุภาพแห่งพระเจ้าผู้สูงสุด ต้นธารแห่งพระพรทุกประการ โปรดทรงรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ทั้งร่างกายและจิตใจ โปรดชำระล้างมลทินบาปทั้งปวง โปรดคืนความถูกต้องให้แก่สิ่งที่ผิดพลาดไป ในความเจ็บปวด…

Read more
บทภาวนา

บทภาวนาพิเศษแด่พระมารดานิจจานุเคราะห์ต่อสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า

บทภาวนาพิเศษแด่พระมารดานิจจานุเคราะห์ ต่อสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์ + ลูกขอสวดภาวนาต่อพระรูปอันศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่ + ด้วยความไว้ใจเป็นอย่างยิ่ง + ลูกขอวิงวอนต่อพระแม่ + สำหรับผู้ที่กำลังเจ็บป่วยด้วยโรคระบาดไวรัสโคโรน่า + โปรดบรรเทาใจทุกคนที่กำลังเป็นทุกข์ + และต้องทรมานเพราะความเจ็บไข้ +…

Read more
ฉบับที่ 158บทภาวนา

บทภาวนาแด่แม่พระเมืองลูร์ด

บทภาวนาแด่แม่พระเมืองลูร์ด ข้าแต่พระแม่มารีย์ พระแม่ได้ทรงประจักษ์มาแก่นักบุญแบร์นาแด๊ต ท่ามกลางความเหน็บหนาวและมืดมนแห่งเหมันต์ พระแม่ได้ทรงมอบความอบอุ่น แสงสว่าง และความงดงาม ท่ามกลางความมืดมนของชีวิต และในโลกมืดของอำนาจความชั่วร้าย ขอพระแม่โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความหวัง และความไว้วางใจ ข้าแต่พระแม่ ผู้ทรงเป็นการปฏิสนธินิรมล โปรดเสด็จมาช่วยเหลือข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นคนบาป โปรดประทานความสุภาพถ่อมตนแห่งการกลับใจ และความกล้าหาญในการใช้โทษบาป…

Read more